Biuro księgowe DFS w Józefowie oferuje od podstawowych usług księgowych po dalece idące doradztwo finansowe.

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie Ustawy o rachunkowości (pełna księgowość)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej Ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie

Usługi płacowe

 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie w imieniu podatników zeznań i deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
 • obsługa wynagrodzeń obejmująca składanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u
 • bieżąca informacja o wysokości i terminach płatności podatków i składek ZUS

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopów,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • współpraca z ZUS i US,
 • sporządzanie dokumentów do ZUS związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników,
 • wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • monitorowanie i informowanie o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej,
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy,
 • kontrola dokumentów historycznych pracownika,
 • wypełnianie formularzy do GUS,
 • prowadzenie dokumentacji BHP (księga okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP) i kontrola terminów,
 • sporządzanie innych dokumentów dotyczących zatrudnienia takich jak m.in. wyróżnienie, kara nagany, kara upomnienia, polecenie służbowe, itp.

Dodatkowo dostępne są następujące usługi kadrowe:

 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (sporządzanie umów zlecenia, umów o dzieło; rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w ZUS),
 • sporządzanie i redagowanie regulaminów związanych z pracownikami (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS),
 • sporządzanie opisów stanowisk pracy,
 • sporządzanie umów towarzyszących umowie o pracę takich jak np. o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, pożyczki z ZFŚS, o zakazie konkurencji,
 • organizacja badań lekarskich dla pracowników,
 • organizacja szkoleń BHP dla pracodawców i pracowników,
 • administrowanie ZFŚS

Serdecznie zapraszamy do współpracy do naszego biura księgowego –  Usługi księgowe na najwyższym poziomie.

Kontakt

Biuro Rachunkowe
DFS Sp. z o.o.
Ul. Marszałka Piłsudskiego 32
05-410 Józefów
© 2023DFS Sp. z o.o. | Polityka prywatności